SHREE SADGURU SAMARTH NARAYANA ASHRAM (SHREE SAMARTH KAMADENU GOSHALA)

Image
  • SHREE SADGURU SAMARTH NARAYAN ASHRAM HARIHAR POST HARIHAR TALUK DAVANAGERE DISTRICT,Harihar,Davanagere

Story

SHREE SADGURU SAMARTH NARAYAN ASHRAM HARIHAR POST HARIHAR TALUK DAVANAGERE DISTRICT ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮಥð ನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರಮವು ನೂರಾರು ವಷðದ ಇತಿಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗರು ಸಮಥð ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ( ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಗುರುಗಳು ) ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 11 ನೇ ಫೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮಥð ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಿðಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಶ್ರಮವು ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗು ನಿತ್ಯ ುಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯಹತವಾಗಿ ಜರಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸದ್ಗರು ಸಮಥð ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ಸಮಾರು ( 1930-1932) ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ನಿಮಿðಸಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಐತಿಕ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರವ್ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ ಸಂಧಭðದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸೇನೆಯ ತಾಲೀಓಮು ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದವು ಇಗಲು ಅದರ ಕುರುವುಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.ಆ ಸಂದಭðದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಸ್ಯನೀಕರು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರ ಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಸೇವೆಯನ್ನು (ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ) ಮನಗಂಡು ಗೋಸೇವೆಗೆ ಆಕಷಿðರಾಗಿ ನಿತ್ಯವು ಗೋಸೇವೆ ಕಾಯðಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸ್ಯೆನೀಕರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮಥð ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ( ಅಂದಾಜು 20-40 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ) ನಿಮಿðಸಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಆ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಗಲು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು . ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮಥð ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ಗೋಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಹಾಗು ಈ ಸಂರಕ್ಷಣಗೋಸ್ಕರಿವರು ಕನಾðಟಕ ಅಲ್ಲದೇ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ,ಹಾಗು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿಮಿðಸಿದ್ದಾರೆ.


Some Statistics of our Goshala

Image

117

Total Cow

Image

3

Supporting adoptors

Image

76

Supporting donors

Contact Details
Goshala Name
SHREE SADGURU SAMARTH NARAYANA ASHRAM (SHREE SAMARTH KAMADENU GOSHALA)
Goshala Address
SHREE SADGURU SAMARTH NARAYAN ASHRAM HARIHAR POST HARIHAR TALUK DAVANAGERE DISTRICT,Harihar,Davanagere
Contact
6363307831
Email Address
Narayanaashram@gmail.com
Follow us on


Extend your helping hand by donating directly to Goshala

Avail 80G tax exemption

Copyright 2022 Designed By KEONICS-ISEARCH